Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Artikel 7 – Kosten, honorering en betaling

Artikel 8 – Annulering

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Rechten en intellectuele eigendom

Artikel 12 – Identiteit van Pretwin

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14 – Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 april 2023. Dit is de eerste versie, er zijn geen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

× Liever even whatsappen?